NZOZ Przychodnia Łomżyńska

Recepty online, wyniki online, rejestracja online

Łomżyńska 51a, bydgoszcz

52 361 49 10

Chcemy poznać Twoją opinię na temat Przychodni, żeby lepiej pomagać naszym Pacjentom.
Wypełnij ankietę

Regulamin przeprowadzania telekonsulacji w NZOZ Przychodnia „Łomżyńska”

NZOZ Przychodnia Łomżyńska w Bydgoszczy > Regulamin przeprowadzania telekonsulacji w NZOZ Przychodnia „Łomżyńska”

 1. Podmiotem zarządzającym i odpowiedzialnym za telekonsultacje jest DAN-MED Sp. z o. o. który utworzył i prowadzi NZOZ Przychodnia „Łomżyńska”.
 2. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady udzielania zdalnych konsultacji lekarskich w NZOZ Przychodnia „Łomżyńska”
 3. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

Przychodnia – NZOZ Przychodnia „Łomżyńska” utworzony i prowadzony przez DAN-MED Sp. z o. o.

Lekarz –  lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w Przychodni.

Pacjent–  osoba fizyczna, która złożyła deklarację wyboru do lekarza i zgodnie z Regulaminem wysłała zapytanie dotyczące jej stanu zdrowia. Jeżeli w imieniu pacjenta czynności tej dokonuje osoba przez nią upoważniona, postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się również do tej osoby.

Telekonsultacja –   świadczenie zdrowotne w formie zdalnej porady lekarskiej, obejmuje poradę lekarską drogą mailową, drogą rozmowy telefonicznej lub innych urządzeń i aplikacji mających zastosowanie w komunikacji na odległość, ocenę dokumentacji w formie zdjęć, skanów, plików oraz wydanie zaleceń lekarskich, łącznie z wypisaniem e-recept, e-skierowań i e-zwolnienia.

Porada zdalna – telekonsultacja.

Teleporada – telekonsultacja.

Dane osobowe– wszelkie informacje umożliwiające identyfikację pacjenta oraz niezbędne

do wykonania telekonsultacji – Imię, Nazwisko, PESEL, ulica, nr lokalu, kod

pocztowy, miejscowość oraz kontaktu z pacjentem: adres e-mail, numer telefonu.

Skorzystanie z telekonsultacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie

podanego adresu mailowego i numeru telefonu do udzielenia porady tą drogą.

Strona internetowa – strona internetowa Przychodni: www.lomzynska.com.pl

 

 1. Poprzez wysłanie zapytania w formie teleporady, Pacjent:
  • oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść,
  • oświadcza, że wszystkie podane informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym
  • oświadcza, że dane zawarte w deklaracji wyboru lekarza, ze szczególnym uwzględnieniem danych adresowych i numeru telefonu, są aktualne
 2. Pacjent zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą i nienaruszających praw osób trzecich. Ponosi też wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również podanego adresu zamieszkania i adresu e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z przekazanymi danymi. Wszelkie treści, komunikowane Pacjentowi lub otrzymane z adresu e-mail podanego przez Pacjenta będą uważane za otrzymane od lub złożone wobec Pacjenta.
 3. Aby uzyskać telekonsultację Pacjent jest zobowiązany podać swoje imię, nazwisko oraz datę urodzenia i/lub pesel. Jest to niezbędne lekarzowi, by mógł zidentyfikować nadawcę jako Pacjenta i po zapoznaniu się z jego Historią Zdrowia i Choroby, udzielić kompetentnej odpowiedzi.
 4. W przypadku pilnych zachorowań, należy skontaktować się telefonicznie z Rejestracją Przychodni w celu uzyskania konsultacji z Lekarzem.
 5. Pacjent jest zobowiązany zadbać o bezpieczeństwie swoich danych a w szczególności: korzystać z szyfrowanej strony internetowej, chronić swój loginu i hasło, korzystać ze sprawdzonych urządzeń, każdorazowo wylogować się z poczty po zakończeniu pracy, unikać przesyłania danych wrażliwych jeśli jest to możliwe, załączniki i zdjęcia przesyłać bez wizerunku twarzy.
 6. Pliki zawierające dane wrażliwe (np. dane medyczne,wyniki badań) przesyłane przez Przychodnię mogą być zaszyfrowane przy pomocy darmowego programu 7-zip.
 7. W przypadku osoby niepełnoletniej wymagane jest dodatkowo podanie danych opiekuna prawnego, a korespondencja mailowa i telefoniczna odbywa się z opiekunem prawnym.
 8. Przychodnia dokłada wszelkich starań aby udzielić telekonsultacji w dniu wysłania zapytania/zgłoszenia takiej potrzeby przez pacjenta. Odpowiedź będzie przesłana na podany wcześniej adres mailowy lub telefonicznie na wskazany numer telefonu. W przypadku wątpliwości odnośnie rozpoznania i potrzeby zebrania dodatkowych danych zdrowotnych, w tym przeprowadzenia badania przedmiotowego, lekarz wskazuje miejsce i termin przeprowadzenia badania lub konieczność dosłania odpowiednich zdjęć/skanów/plików.
 9. Przychodnia dokłada wszelkich starań aby strona internetowa służąca udzielaniu telekonsultacji była zabezpieczona zgodnie z aktualną wiedzą i dostępnymi środkami. Zaleca się korzystanie wyłącznie z tej drogi wysyłania zapytań drogą mailową.
 10. Przychodnia dokłada wszelkich starań mających na celu zapewnienie prawidłowości i ciągłości działania środków technicznych umożliwiających korzystanie ze strony internetowej i telekonsultacji. Nie gwarantuje jednak stałej dostępności do Strony internetowej i skrzynek pocztowych oraz jej bezbłędnego funkcjonowania.
 11. Przychodnia zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji prezentowanych treści i oferowanych usług z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działalności ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją usług, braku możliwości technicznych udzielania telekonsultacji lub ich czasowym wstrzymaniem z przyczyn losowych.
 12. Teleporada zostanie anulowana gdy pacjent :
  • podał dane niezgodne z prawdą lub naruszające prawa osób trzecich;
  • podał dane niewystarczające do identyfikacji Pacjenta;
  • dopuścił się naruszenia dóbr osobistych Lekarza, Przychodni lub DAN-MED Sp. z o. o., lub dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Lekarza za niewłaściwe, naruszające obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, sprzeczne z celami działalności medycznej Lekarza i Przychodni lub godzące w dobre imię Lekarza, Przychodni lub osób z nim współpracujących.
  • osoba zgłaszająca telekonsultację nie jest Pacjentem.
 13. Przychodnia nie ponosi odpowiedzialności za:
  • podanie przez Pacjenta, danych niezgodnych z prawdą jak również za brak aktualizacji tych danych;
  • ewentualne szkody spowodowane naruszeniem przez Pacjentów praw osób trzecich, w tym Lekarzy, w związku z korzystaniem z Portalu;
  • jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć na skutek zakłóceń w działaniu strony internetowej lub skrzynek pocztowych lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Przychodni;
  • ewentualne szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Pacjenta postanowień Regulaminu.
 14. Świadczenie Teleporady Pacjentowi jest prowadzone w celu świadczenia usług zdrowotnych i nie wymaga wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 15. Strona lomzynska.com.pl, jej zawartość oraz dokumenty udostępnione przez Przychodnię i DAN-MED Sp. z o. o. w celu korzystania z niej,  podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 16. Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Lekarza lub Przychodnię oraz pytania dotyczące sposobu działania strony internetowej można przesyłać na adres: dyrekcja@lomzynska.com.pl
 17. DAN-MED Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na Stronie internetowej.
 18. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na Stronie internetowej.