NZOZ Przychodnia Łomżyńska

Recepty online, wyniki online, rejestracja online

Łomżyńska 51a, bydgoszcz

52 361 49 10

Regulamin przeprowadzania telekonsulacji w NZOZ Przychodnia „Łomżyńska”

NZOZ Przychodnia Łomżyńska w Bydgoszczy > Regulamin przeprowadzania telekonsulacji w NZOZ Przychodnia „Łomżyńska”

 1. Podmiotem zarządzającym i odpowiedzialnym za telekonsultacje jest DAN-MED Sp. z o. o. który utworzył i prowadzi NZOZ Przychodnia „Łomżyńska”.
 2. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady udzielania zdalnych konsultacji lekarskich w NZOZ Przychodnia „Łomżyńska”
 3. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

Przychodnia – NZOZ Przychodnia „Łomżyńska” utworzony i prowadzony przez DAN-MED Sp. z o. o.

Lekarz –  lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w Przychodni.

Pacjent–  osoba fizyczna, która złożyła deklarację wyboru do lekarza i zgodnie z Regulaminem wysłała zapytanie dotyczące jej stanu zdrowia. Jeżeli w imieniu pacjenta czynności tej dokonuje osoba przez nią upoważniona, postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się również do tej osoby.

Telekonsultacja –   świadczenie zdrowotne w formie zdalnej porady lekarskiej, obejmuje poradę lekarską drogą mailową, drogą rozmowy telefonicznej lub innych urządzeń i aplikacji mających zastosowanie w komunikacji na odległość, ocenę dokumentacji w formie zdjęć, skanów, plików oraz wydanie zaleceń lekarskich, łącznie z wypisaniem e-recept, e-skierowań i e-zwolnienia.

Porada zdalna – telekonsultacja.

Teleporada – telekonsultacja.

Dane osobowe– wszelkie informacje umożliwiające identyfikację pacjenta oraz niezbędne

do wykonania telekonsultacji – Imię, Nazwisko, PESEL, ulica, nr lokalu, kod

pocztowy, miejscowość oraz kontaktu z pacjentem: adres e-mail, numer telefonu.

Skorzystanie z telekonsultacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie

podanego adresu mailowego i numeru telefonu do udzielenia porady tą drogą.

Strona internetowa – strona internetowa Przychodni: www.lomzynska.com.pl

 

 1. Poprzez wysłanie zapytania w formie teleporady, Pacjent:
  • oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść,
  • oświadcza, że wszystkie podane informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym
  • oświadcza, że dane zawarte w deklaracji wyboru lekarza, ze szczególnym uwzględnieniem danych adresowych i numeru telefonu, są aktualne
 2. Pacjent zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą i nienaruszających praw osób trzecich. Ponosi też wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również podanego adresu zamieszkania i adresu e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z przekazanymi danymi. Wszelkie treści, komunikowane Pacjentowi lub otrzymane z adresu e-mail podanego przez Pacjenta będą uważane za otrzymane od lub złożone wobec Pacjenta.
 3. Aby uzyskać telekonsultację Pacjent jest zobowiązany podać swoje imię, nazwisko oraz datę urodzenia i/lub pesel. Jest to niezbędne lekarzowi, by mógł zidentyfikować nadawcę jako Pacjenta i po zapoznaniu się z jego Historią Zdrowia i Choroby, udzielić kompetentnej odpowiedzi.
 4. W przypadku pilnych zachorowań, należy skontaktować się telefonicznie z Rejestracją Przychodni w celu uzyskania konsultacji z Lekarzem.
 5. Pacjent jest zobowiązany zadbać o bezpieczeństwie swoich danych a w szczególności: korzystać z szyfrowanej strony internetowej, chronić swój loginu i hasło, korzystać ze sprawdzonych urządzeń, każdorazowo wylogować się z poczty po zakończeniu pracy, unikać przesyłania danych wrażliwych jeśli jest to możliwe, załączniki i zdjęcia przesyłać bez wizerunku twarzy.
 6. Pliki zawierające dane wrażliwe (np. dane medyczne,wyniki badań) przesyłane przez Przychodnię mogą być zaszyfrowane przy pomocy darmowego programu 7-zip.
 7. W przypadku osoby niepełnoletniej wymagane jest dodatkowo podanie danych opiekuna prawnego, a korespondencja mailowa i telefoniczna odbywa się z opiekunem prawnym.
 8. Przychodnia dokłada wszelkich starań aby udzielić telekonsultacji w dniu wysłania zapytania/zgłoszenia takiej potrzeby przez pacjenta. Odpowiedź będzie przesłana na podany wcześniej adres mailowy lub telefonicznie na wskazany numer telefonu. W przypadku wątpliwości odnośnie rozpoznania i potrzeby zebrania dodatkowych danych zdrowotnych, w tym przeprowadzenia badania przedmiotowego, lekarz wskazuje miejsce i termin przeprowadzenia badania lub konieczność dosłania odpowiednich zdjęć/skanów/plików.
 9. Przychodnia dokłada wszelkich starań aby strona internetowa służąca udzielaniu telekonsultacji była zabezpieczona zgodnie z aktualną wiedzą i dostępnymi środkami. Zaleca się korzystanie wyłącznie z tej drogi wysyłania zapytań drogą mailową.
 10. Przychodnia dokłada wszelkich starań mających na celu zapewnienie prawidłowości i ciągłości działania środków technicznych umożliwiających korzystanie ze strony internetowej i telekonsultacji. Nie gwarantuje jednak stałej dostępności do Strony internetowej i skrzynek pocztowych oraz jej bezbłędnego funkcjonowania.
 11. Przychodnia zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji prezentowanych treści i oferowanych usług z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działalności ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją usług, braku możliwości technicznych udzielania telekonsultacji lub ich czasowym wstrzymaniem z przyczyn losowych.
 12. Teleporada zostanie anulowana gdy pacjent :
  • podał dane niezgodne z prawdą lub naruszające prawa osób trzecich;
  • podał dane niewystarczające do identyfikacji Pacjenta;
  • dopuścił się naruszenia dóbr osobistych Lekarza, Przychodni lub DAN-MED Sp. z o. o., lub dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Lekarza za niewłaściwe, naruszające obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, sprzeczne z celami działalności medycznej Lekarza i Przychodni lub godzące w dobre imię Lekarza, Przychodni lub osób z nim współpracujących.
  • osoba zgłaszająca telekonsultację nie jest Pacjentem.
 13. Przychodnia nie ponosi odpowiedzialności za:
  • podanie przez Pacjenta, danych niezgodnych z prawdą jak również za brak aktualizacji tych danych;
  • ewentualne szkody spowodowane naruszeniem przez Pacjentów praw osób trzecich, w tym Lekarzy, w związku z korzystaniem z Portalu;
  • jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć na skutek zakłóceń w działaniu strony internetowej lub skrzynek pocztowych lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Przychodni;
  • ewentualne szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Pacjenta postanowień Regulaminu.
 14. Świadczenie Teleporady Pacjentowi jest prowadzone w celu świadczenia usług zdrowotnych i nie wymaga wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 15. Strona lomzynska.com.pl, jej zawartość oraz dokumenty udostępnione przez Przychodnię i DAN-MED Sp. z o. o. w celu korzystania z niej,  podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 16. Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Lekarza lub Przychodnię oraz pytania dotyczące sposobu działania strony internetowej można przesyłać na adres: dyrekcja@lomzynska.com.pl
 17. DAN-MED Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na Stronie internetowej.
 18. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na Stronie internetowej.