NZOZ Przychodnia Łomżyńska

Recepty online, wyniki online, rejestracja online

Łomżyńska 51a, bydgoszcz

52 361 49 10

Chcemy poznać Twoją opinię na temat Przychodni, żeby lepiej pomagać naszym Pacjentom.
Wypełnij ankietę

Monitoring (RODO)

NZOZ Przychodnia Łomżyńska w Bydgoszczy > Monitoring (RODO)

Monitoring – Klauzula Informacyjna

 1. Obowiązek informacyjny realizowany jest przez NZOZ Przychodnia Łomżyńska DANMED sp. z o.o. poprzez:
  1. Umieszczenie wymaganych klauzul informacyjnych na stronie internetowej podmiotu leczniczego: www.lomzynska.com.pl
  2. Swobodny dostęp do wymaganych informacji w Rejestracji jak i u Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:
  1. Administratorem danych osobowych jest NZOZ Przychodnia Łomżyńska DANMED sp. z o.o. (dalej jako Administrator).
  2. Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
   1. W siedzibie Administratora pod adresem: NZOZ Przychodnia Łomżyńska DAN-MED sp. z o. o. ul. Łomżyńska 51 A, 85-863 Bydgoszcz
   2. Pod adresem e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@lomzynska.com.pl
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania

  1. Przetwarzanie danych osobowych do celów:
   1. Zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Przychodni,
   2. Zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie Przychodni,
   3. Dowodowych, dla udokumentowania niepożądanych zdarzeń lub niedozwolonych zachowań na terenie Przychodni,
   4. Informacyjnych i prewencyjnych.
  2. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. d) i e), art. 222 kodeksu pracy:
  3. Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego nie wymaga odrębnej indywidualnej zgody.
 4. Odbiorcy danych osobowych:

  1. Administrator.
  2. Pracownicy/współpracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie udzielonego upoważnienia.
  3. Podmioty świadczącym usługi na rzecz administratora w zakresie ochrony osób i mienia na podstawie udzielonego upoważnienia.
  4. Podmioty i organy uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 5. Źródła pozyskania danych osobowych:
  1. Rejestracja obrazu poprzez monitoring wizyjny obejmujący obszar:
  2. Kamery video są zainstalowane w niżej wymienionych pomieszczeniach NZOZ Przychodnia Łomżyńska DAN-MED sp. z o.o.

   1. korytarz na parterze -poczekalnia przy gabinecie zabiegowym,
   2. korytarz na piętrze- poczekalnia dla pacjentów,
   3. korytarz poradni dzieci zdrowych i serwerownia,
   4. pomieszczenie izolatki ( kamera nieaktywna).
  3. Kamery video są zainstalowane na zewnątrz obiektu NZOZ Przychodnia Łomżyńska DAN-MED sp. z o. o. i obejmują:

   1. główne wejście do budynku,
   2. drogę dojścia wzdłuż budynku wraz z oknami gabinetów,
   3. wejścia główne do poradni dziecięcych.
 6. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku:
  1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  2. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 14 dni (licząc od dnia ich wytworzenia (video) lub otrzymania (biling, raport aktywności), a po upływie tego okresu zniszczone automatycznie.
 7. W przypadku, w którym zarejestrowane za pomocą monitoringu dane osobowe stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięta została wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 14 dni ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.
  1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
  3. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie NZOZ Przychodnia Łomżyńska DAN-MED sp. z o. o. w Bydgoszczy.
  4. Na terenie znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.
  5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  6. Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.
  7. Cele, zakres oraz zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego zostały określone w procedurze monitoringu wizyjnego NZOZ Przychodnia Łomżyńska DAN-MED Sp. z o.o.
 8. Monitoring będzie prowadzony z poszanowaniem godności i dóbr osobistych pracowników, zgodnie z art. 111 K. P.