NZOZ Przychodnia Łomżyńska

Recepty online, wyniki online, rejestracja online

Łomżyńska 51a, bydgoszcz

52 361 49 10

Chcemy poznać Twoją opinię na temat Przychodni, żeby lepiej pomagać naszym Pacjentom.
Wypełnij ankietę

Środki pomocnicze

NZOZ Przychodnia Łomżyńska w Bydgoszczy > Dla Pacjentów > Środki pomocnicze

ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE I PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE – ZASADY


I. POTRZEBNE DOKUMENTY

Do wystawiania zleceń na poszczególne rodzaje środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych upoważnieni są lekarze określonych specjalności, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
Zlecenie wystawione przez lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego musi zostać potwierdzone przez właściwy oddział NFZ. Osobom, które są uprawnione do nabycia środków pomocniczych wydawanych cyklicznie, raz w miesiącu (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, cewniki urologiczne, sprzęt stomijny, worki do zbiórki moczu) zostanie wydana tzw. „Karta zaopatrzenia comiesięcznego” – ważna 12 miesięcy kalendarzowych. Celem wydania Karty jest zwolnienie pacjentów od comiesięcznej rejestracji i potwierdzeń zleceń. Karta powyższa jest wydawana w punktach rejestracyjnych Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Po Kartę najlepiej zgłosić się osobiście.
7.

Do wydawania Kart zaopatrzenia comiesięcznego na 2008 rok potrzebne są następujące dokumenty:
1. dotychczasowa Karta zaopatrzenia,
2. nowe zlecenie na dany miesiąc 2008r.- uwaga! Zlecenie jest ważne tylko 30 dni !
3. dowód osobisty pacjenta,
4. dokument ubezpieczenia zdrowotnego pacjenta,
5. dowód osobisty osoby odbierającej Kartę.

KARTA WYDAWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZY STANOWISKU REJESTRACYJNYM!

W przypadkach skrajnych, indywidualnych (np. osoby ciężko chore i samotne, mieszkające daleko od punktów potwierdzeń) możliwe jest otrzymanie „Karty zaopatrzenia comiesięcznego” drogą pocztową. Jednakże metoda wysyłkowa posiada pewne minusy: często wiele wątpliwości budzi kwestia ubezpieczenia pacjenta – na miejscu możemy to wyjaśnić i rozwiązać problem natychmiast. W przypadku korespondencji – jeśli niemożliwe okaże się potwierdzenie ubezpieczenia na podstawie przesłanych dokumentów, odeślemy zlecenie do wyjaśnienia. Mogą pojawiać się także błędy w zleceniach – czasami podlegające korekcie – ale tylko na miejscu, w przypadku wysyłkowej metody jest to niemożliwe. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego na udzielenie odpowiedzi na pisma mamy 30 dni, co stwarza trudności gdy pacjent potrzebuje danego środka pilnie, w danym miesiącu. Ponadto nie mamy pewności czy drogą pocztową Karta na 100% dotrze do właściwej osoby. Jeżeli Karta nie zostanie z różnych względów wydana w danym miesiącu, pacjent straci w tym miesiącu możliwość pobrania refundowanych comiesięcznych środków pomocniczych. Reasumując: jeżeli jest to możliwe, zachęcamy do osobistego zgłaszania się po Karty. W oddziale Funduszu nie ma kolejek i karty są na bieżąco wydawane.

Zlecenia na wszystkie inne środki pomocnicze i całość przedmiotów ortopedycznych nie wymagają posiadania Karty lecz tylko zaewidencjonowania i potwierdzenia w jednym z punktów rejestracyjnych. Aby dokonać powyższego, należy dostarczyć prawidłowo wypisane zlecenie drogą pocztową, osobiście lub przez osobę fizyczną upoważnioną do jednego z podanych poniżej punktów rejestracyjnych. Obowiązuje osobiste okazanie lub, w przypadku wysyłki pocztą dołączenie kserokopii dowodu ubezpieczenia zdrowotnego: legitymacji ubezpieczeniowej, legitymacji ubezpieczeniowej członka rodziny, legitymacji emeryta lub rencisty lub innego ważnego dokumentu, który potwierdzi nasze prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia w NFZ. Po potwierdzeniu uprawnienia, pracownicy Funduszu prześlą zlecenie na adres zwrotny ubezpieczonego.

PUNKTY REJESTRACYJNE:

BYDGOSZCZ
1) Siedziba Funduszu przy ul. Słowackiego 3, parter, sala 2,
tel. 052 32-52-778, -832,
2) Siedziba Funduszu przy ul. Warszawskiej 10, parter, sala 9,
tel. 052 58-23-111.

TORUŃ
Delegatura NFZ przy ul. Grudziądzkiej 46/48, parter, pokój nr 1,
tel. 056 65-82-622.

WŁOCŁAWEK
Delegatura NFZ przy ul. Kilińskiego 16, parter, informacja, tel.054 41-27-406, -40

II. UZYSKIWANIE I POTWIERDZANIE WNIOSKÓW NA NAPRAWĘ PRZEDMIOTU ORTOPEDYCZNEGO:

Podstawą do refundowanej naprawy przedmiotu ortopedycznego jest wniosek pacjenta o wykonanie naprawy, potwierdzony do realizacji przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania oddział wojewódzki Funduszu. Wniosek o naprawę przedmiotu ortopedycznego traci ważność po upływie 30 dni od daty potwierdzenia przez oddział wojewódzki Funduszu. Refundowane naprawy są możliwe dopiero po upływie okresu gwarancji, tylko w okresie użytkowania przedmiotu ortopedycznego, określonym w przepisach, maksymalnie do kwoty ustalonego limitu ceny, niezależnie od liczby napraw.

III. GDZIE REALIZUJEMY ZLECENIA:

Pacjent z „Kartą zaopatrzenia comiesięcznego” lub z potwierdzonym zleceniem może się zgłosić do wybranego przez siebie świadczeniodawcy na terenie całej Polski, związanego umową z NFZ. Nie ma rejonizacji. Do realizacji comiesięcznego zaopatrzenia niezbędne jest przedłożenie Karty oraz aktualnego zlecenia. Lekarz ma każdorazowo obowiązek sprawdzenia w Karcie czy na dany miesiąc pacjent nie uzyskał już zlecenia. Fakt wydania środka comiesięcznego musi zostać odnotowany w Karcie poprzez wpisanie przez świadczeniodawcę czytelnej daty i postawienie pieczątki firmowej. Zawsze musimy sprawdzić, czy wybrany przez nas wykonawca ma stosowną umowę z NFZ. Taka umowa daje nam gwarancję jakości i określonych standardów wymaganych przez Fundusz. Lista świadczeniodawców, którzy podpisali umowę z NFZ, podana jest w tym Informatorze, ponadto umieszczona jest na stronie internetowej naszego Oddziału NFZ. Aktualizacja wykazu realizatorów odbywa się co miesiąc.

oto link do wykazu ralizatorów (tam zrealizujesz zlecenie na pieluchomajtki, kule, okulary, aparaty słuchowe…) :

http://www.nfz-bydgoszcz.pl/p/informator2009/uklad4/IKTU312/index.html