NZOZ Przychodnia Łomżyńska

Recepty online, wyniki online, rejestracja online

Łomżyńska 51a, bydgoszcz

52 361 49 10

Chcemy poznać Twoją opinię na temat Przychodni, żeby lepiej pomagać naszym Pacjentom.
Wypełnij ankietę

Poradnia logopedyczna

NZOZ Przychodnia Łomżyńska w Bydgoszczy > Poradnie i jednostki > Poradnie specjalistyczne na NFZ w naszej przychodni > Poradnia logopedyczna

Serdecznie zapraszamy do Poradni Logopedycznej, w której Pacjentów (ubezpieczonych w NFZ) przyjmuje:

mgr Jolanta Żbikowska – specjalista neurologopeda (terapia logopedyczna osób dorosłych i dzieci) / gabinet nr 4 parter

czwartki (11:00-15:30 – wizyty w Domu Pomocy Społecznej)

piątki (11:30-16:30)

Uwagi:

 

Rejestracja:

Osobiście w Rejestracji Przychodni lub telefonicznie pod numerem 52 361 49 10

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00

Podstawą zarejestrowania do poradni specjalistycznej jest posiadanie skierowania od lekarza (także przy rejestracji telefonicznej należy mieć skierowanie ze sobą).

ZAKRES ŚWIADCZEŃ W PORADNI LOGOPEDYCZNEJ :

 

 1. Profilaktyka zaburzeń mowy– ćwiczenia, gry i zabawy stymulujące rozwój mowy dziecka (zapobieganie powstawaniu wad wymowy)
 2. Diagnoza i terapia wad wymowy u dzieci

  Najczęściej występującym zaburzeniem mowy u małych Pacjentów jest dyslalia (zaburzenia wymowy jednego, kilku bądź wielu dźwięków przejawiające się ich deformowaniem, zastępowaniem lub opuszczaniem, co powoduje, że w efekcie powstają brzmienia odbiegające od ogólnie przyjętej normy fonetycznej).

RODZAJE DYSLALII:

sygmatyzm (seplenienie) – nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych, które w zależności od miejsca artykulacji dzielimy na trzy grupy: głoski syczące (S, Z, C, DZ), szumiące (SZ, Ż, CZ, DŻ) i ciszące (Ś, Ź, Ć, DŹ)
rotacyzm (reranie) – nieprawidłowa wymowa głoski R
kappacyzm – zaburzona wymowa głosek: K, K’
gammacyzm – zaburzona wymowa głosek: G, G’
lambdacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski L
betacyzm – nieprawidłowa artykulacja głoski B i/lub P
mowa bezdźwięczna – brak realizacji spółgłosek dźwięcznych i zastępowanie ich odpowiednikami  bezdźwięcznymi (np: B-P /balon-palon/, D-T /daj-taj/)
rynolalia (nosowanie) – głoski nosowe (M, M’, N, N’, Ą, Ę) wymawiane są jak głoski ustne i odwrotnie – ustne z poszumem nosowym
dyslalia całkowita (bełkot) – nieprawidłowa artykulacja kilku, a nawet kilkunastu głosek co powoduje, że mowa staje się niezrozumiała

Przykładowe formy wadliwej realizacji głosek: deformacja (np: seplenienie międzyzębowe – w trakcie mówienia język wychodzi poza zęby), substytucja (np: zamiana SZ-S /szafa-safa/, R-L /rower-lowel/, K-T /kot-tot/), elizja (opuszczanie głosek, np: ryba-yba)

3.  Terapia opóźnionego rozwoju mowy oraz dysleksji (specyficzne trudności w czytaniu i  pisaniu, które rozpoznaje się u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym)

4.  Terapia zaburzeń mowy i komunikacji u osób dorosłych

Do głównych zaburzeń mowy i komunikacji należą:

– AFAZJA – częściowa lub całkowita utrata zdolności mówienie i/lub rozumienia mowy u człowieka, który już uprzednio opanował te czynności, wywołana w następstwie organicznego uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego (przyczyny afazji: udar mózgu, zapalenie mózgu, urazy czaszkowo- mózgowe, guzy mózgu)

Rodzaje afazji:

* afazja motoryczna (ruchowa, nadawcza) – prawie całkowity brak zdolności do mówienia przy zachowanej zdolności do rozumienia mowy

* afazja czuciowa (sensoryczna, odbiorcza) – trudności w rozumieniu mowy przy zachowanej zdolności do mówienia

* afazja amnestyczna – wybiórcze zaburzenia nazywania przedmiotów

* afazja całkowita – utrata zdolności mówienia i rozumienia wypowiedzi słownych

DYZARTRIA – zniekształcenie dźwięków mowy lub niemożność ich wytwarzania w wyniku uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowne (artykulacyjne, fonacyjne, oddechowe).

 

5.  Terapia Pacjentów po laryngektomii, czyli częściowym lub całkowitym wycięciu  krtani.

6. Terapia Pacjentów słabosłyszących i implantowanych.

 

PRZYCZYNY WAD WYMOWY

 1. Zmiany anatomiczne aparatu artykulacyjnego: nieprawidłowa budowa języka, podniebienia, wady zgryzu, anomalie zębowe, przerost trzeciego migdałka, polipy, skrzywienie przegrody nosowej, przerost śluzówki nosa.
 2. Nieprawidłowe funkcjonowanie narządów artykulacyjnych: brak pionizacji języka, niska sprawność języka, warg, żuchwy.
 3. Nieprawidłowa budowa i funkcjonowanie narządu słuchu: niedosłuch, wybiórcze upośledzenie słuchu, zaburzenia słuchu fonematycznego.
 4. Nieprawidłowe funkcjonowanie Ośrodkowego Układu Nerwowego: zaburzenia analizy i syntezy słuchowej, zaburzenia słuchu mownego i kinestezji artykulacyjnej.
 5. Czynniki psychiczne: brak zainteresowania mową innych, odczuwanie własnej artykulacji jako czynności męczącej i sprawiającej trudność.
 6. Czynniki społeczne: ujemne wpływy środowiska w postaci złych wzorców językowych, nieprawidłowych postaw, niewłaściwej atmosfery i stylu wychowawczego.
 7. Opóźniony rozwój psychomotoryczny i emocjonalny dziecka.

 

PRZEPROWADZENIE BADANIA LOGOPEDYCZNEGO

 1. Wywiad z rodzicem (przebieg ciąży i porodu, ilość punktów w skali Apgar, przebyte choroby i rozwój psychomotoryczny dziecka).
 2. Badanie budowy narządów mowy i ich sprawności (warg, języka, żuchwy, podniebienia).
 3. Sprawdzanie wymowy głosek w izolacji, sylabach, wyrazach i zdaniach.
 4. Sprawdzanie słuchu fonematycznego.
 5. Nazywanie przez dziecko uogólnień, czynności i kolorów.
 6. Orientacja w przestrzeni i schemacie własnego ciała.
 7. Układanie przez dziecko historyjki obrazkowej.
 8. Sprawdzanie mowy spontanicznej (rozmowa z dzieckiem).
 9. Postawienie diagnozy.

 

ETAPY PRACY TERAPEUTYCZNEJ

 1. Etap przygotowawczy – ćwiczenia przygotowujące do właściwej pracy logopedycznej: – ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne (język, wargi)
  – ćwiczenia oddechowe
  – ćwiczenia rytmizujące
  – ćwiczenia słuchowe
 2. Etap właściwej pracy logopedycznej – wywołanie w izolacji prawidłowej artykulacji zaburzonej głoski
 3. Etap utrwalania wywołanego dźwięku w mowie kontrolowanej – polega na utrwalaniu prawidłowej artykulacji głoski w izolacji, sylabach i wyrazach, we wszystkich możliwych pozycjach (nagłos, śródgłos, wygłos) i sąsiedztwach fonetycznych. Na tym etapie wykorzystuje się także zdania i krótkie teksty.
 4. Etap automatyzacji wywoływanego dźwięku – realizowanie dźwięku w mowie spontanicznej. Jest to etap wypracowania autokontroli i autokorekcji.

 

PORADY LOGOPEDYCZNE DLA RODZICÓW

 1. Pamiętaj! Twój głos jest dla dziecka najważniejszy, jest dla Niego wzorem do naśladowania.
 2. Buduj pozytywne więzi w rodzinie.
 3. Jak najwcześniej staraj się rozbudzić zainteresowania dziecka różnymi odgłosami.
 4. Prowadź dialog z dzieckiem od poczęcia.
 5. Wrażliwie reaguj na potrzeby fizyczne i psychiczne dziecka i zaspokajaj je.
 6. Pamiętaj o tym, że rozumienie mowy poprzedza samo mówienie i jest punktem wyjścia do nauki mowy, stąd konieczność nieustannego i wielokrotnego powtarzania słów, zwrotów, zdań.
 7. Nie mów nigdy do dziecka niepoprawnie pod względem gramatycznym, staraj się unikać zdrobnień i neologizmów.
 8. Nie sygnalizuj zniecierpliwienia w oczekiwaniu na sukcesy w rozwoju mowy dziecka.
 9. Nie zapomnij o częstym okazywaniu swojemu dziecku zadowolenia i akceptacji.
 10. Rozwijaj słownictwo dziecka i umiejętność budowy zdań.
 11. Wykorzystuj naturalne sytuacje codzienne do podejmowania z dzieckiem czynności komunikacyjnych.
 12. Odpowiadaj na zadawane przez dziecko pytania.
 13. W przypadku stwierdzenia u dziecka zaburzeń rozwoju mowy podejmij współpracę ze specjalistami – logopedą, psychologiem.
 14. Pamiętaj, że terapia logopedyczna nie polega tylko na prowadzeniu ćwiczeń w gabinecie lecz muszą je utrwalać rodzice w ciągu całego dnia – najlepiej w formie zabawy.

 

Powodzenie każdej terapii logopedycznej zależy przede wszystkim od indywidualnych umiejętności dziecka oraz jego systematycznych ćwiczeń w domu.

 

ROZWÓJ MOWY DZIECKA

1 miesiąc życia – dziecko z otoczeniem komunikuje się za pomocą krzyku

2-3 miesiąc życia – niemowlę zaczyna wydawać przypadkowe dźwięki – głużenie

6 miesiąc życiagaworzenie (powtarzanie usłyszanych dźwięków)

1-2 rok życia– pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba, dziecko wymawia samogłoski ustne: a, o, u, i, y, e oraz spółgłoski: p, p’, b, b’, m, m’, d, t, n

2-3 rok życia – pojawiają się proste zdania, dziecko wymawia samogłoski nosowe: ę, ą oraz spółgłoski: w, w’, f, f’, ś, ź, ć, dź, ń, l, l’, k, g, k’ g’, ch, ch’, j, ł, s, z, c, dz; szybko zwiększa się liczba wypowiadanych słów

4-5 rok życia – pojawia się głoska r, czasem głoski: sz, ż, cz, dż (mogą być jeszcze wymawiane jak s, z, c, dz)

5-6 rok życia– utrwalane są głoski: sz, ż, cz, dż oraz r, dziecko prawidłowo wymawia wszystkie głoski, umie określić kierunek i położenie przedmiotu (przód, tył, obok, za, pod, pomiędzy, wewnątrz), dziecko samo odnajduje wyrazy zaczynające się na określoną głoskę

7 rok życia – dziecko powinno mieć już opanowaną prawidłową technikę mówienia

 

Każde dziecko rozwija się w swoim indywidualnym tempie. Dotyczy to także mowy. Opóźnienia w pojawianiu się poszczególnych głosek nie powinny przekraczać jednak 6 miesięcy.

Jeżeli podejrzewasz u swojego dziecka nieprawidłowości w rozwoju mowy, niezwłocznie zgłoś się do poradni logopedycznej.

Im wcześniej dziecko rozpocznie terapię logopedyczną, tym większe jest prawdopodobieństwo, że w krótkim czasie zakończy się ona powodzeniem.

„Należy do dobrego wychowania dzieci, ażeby dobrze wykształcić narzędzie mowy,
ażeby dzieci nauczać każde słowo doskonale, wyraźnie i czysto wymawiać.
I to będzie pierwsza nauka, którą dzieci powinny odebrać od matki, ojca i wychowawców”.

(J. ŚNIADECKI)