NZOZ Przychodnia Łomżyńska

Recepty online, wyniki online, rejestracja online

Łomżyńska 51a, bydgoszcz

52 361 49 10

Chcemy poznać Twoją opinię na temat Przychodni, żeby lepiej pomagać naszym Pacjentom.
Wypełnij ankietę

Przychodnia poszukuje lekarza

NZOZ Przychodnia Łomżyńska poszukuje lekarza do pracy w Poradni POZ (dorośli lub dzieci). Kontakt w sprawie pracy: e-mail: dyrekcja@lomzynska.com.pl telefon:…

Wizyty pilne

Przypominamy, że pacjenci z nagłymi zachorowaniami (gorączka, ból, uraz) przyjmowani są w dniu zgłoszenia lub w dniu następnym, na krótkie…

Dofinansowanie z UE na rozbudowę systemu gabinetowego

NZOZ Przychodnia Łomżyńska w Bydgoszczy > Aktualności > Dofinansowanie z UE na rozbudowę systemu gabinetowego

 

 

 

 

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

 

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko

Zamawiający DAN-MED Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprzęt:

1.Komputer

Opis przedmiotu zamówienia: Komputer typu All In One

Procesor i5 12 gen lub równoważny

Min. 16GB ram

Min. 256GB dysk SSD

System operacyjny Windows 11 Pro

Moduł karty sieciowe przewodowej RJ45

Wyświetlacz min. 23,8’’ o minimalnej rozdzielczości FHD 1920×1080

12 sztuk

 

2.Laptop

Opis przedmiotu zamówienia: Komputer przenośny

Procesor i7 12 gen lub równoważny

Min. 16GB ram

Min. 256GB dysk SSD

System operacyjny Windows 11 Pro

Moduł karty sieciowe przewodowej RJ45

Moduł karty bezprzewodowej WLAN

Wyświetlacz min. 15’’ o minimalnej rozdzielczości FHD 1920×1080, dotykowy

2 sztuki

 

3.Oprogramowanie do prowadzenia podmiotu leczniczego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Modyfikacja oprogramowania gabinetowego KS-SOMED – Oracle 18c ASFU Standars Edition Two

z asystą techniczną na 1 rok

 

Warunki udziału w postępowaniu

1 . Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 • Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia.
 • Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia.
 • Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
 • Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.

Warunki wykluczenia:

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Termin składania ofert:

 • Termin składania ofert do 15.09.2023 r. do końca dnia
 • Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Kryterium oceny oferty: najniższa cena
 • Akceptowalne formy składania ofert:

-Wersja elektroniczna (skany podpisanych dokumentów) wysłana na adres: admin@lomzynska.com.pl

– Wersja papierowa złożona osobiście u koordynatora Przychodni NZOZ Przychodnia Łomżyńska, ul. Łomżyńska 51a, 85-863 Bydgoszcz, gabinet 26 I piętro

 

Wynik postępowania:

1.

Kryterium oceny oferty: CENA

Wybrano ofertę: ADVATECH Sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru oferty: Cena przedstawiona przez wykonawcę jest najniższa

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

2.

Kryterium oceny oferty: CENA

Wybrano ofertę: KAMOSFT S.A.

Uzasadnienie wyboru oferty: Cena przedstawiona przez wykonawcę jest najniższa

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.