NZOZ Przychodnia Łomżyńska

Recepty online, wyniki online, rejestracja online

Łomżyńska 51a, bydgoszcz

52 361 49 10

Chcemy poznać Twoją opinię na temat Przychodni, żeby lepiej pomagać naszym Pacjentom.
Wypełnij ankietę

Pomoc medyczna za granicą

NZOZ Przychodnia Łomżyńska w Bydgoszczy > Dla Pacjentów > Niezbędnik pacjenta > Pomoc medyczna za granicą

Jedną z głównych zasad wyrażanych w przepisach unijnych jest zasada swobodnego przepływu osób, czyli zasada swobodnego podróżowania, przebywania i zamieszkania obywateli Unii Europejskiej na terytorium każdego z państw członkowskich Wspólnoty.

Każdy obywatel UE, jeżeli posiada ubezpieczenie zdrowotne w powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego w jakimkolwiek z krajów Wspólnoty (w Polsce jest to ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia), to prawo do opieki zdrowotnej „podróżuje” razem z nim.

Zasady udzielania opieki zdrowotnej i jej zakres określają przepisy Wspólnotowe o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Pamiętać jednak należy, że w przypadku:
– Danii – przepisów wspólnotowych nie stosuje się na obszarze Grenlandii i Wysp Faro,
– Francji – przepisy wspólnotowe stosuje się również na obszarze Gujany Francuskiej, Reunion, Gwadelupy oraz martyniki,
– Portugalii – przepisy wspólnotowe stosuje się również na Azorach i Maderze,
– Wielkiej Brytanii – przepisy wspólnotowe stosuje się również na obszarze Gibraltaru, ale nie stosuje się na obszarze Wysp Normandzkich oraz Wysp Mann.
Na przepisy Wspólnotowe można się powoływać także w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandii, Lichtensteinie, Norwegii).

Aby ułatwić stosowanie przepisów Unii Europejskiej opracowane zostały specjalne formularze – w zakresie świadczeń zdrowotnych są to formularze z serii E-100. Od pierwszego dnia członkostwa w Unii Europejskiej, a więc od 1 maja 2004 roku wszystkie oddziały NFZ jako właściwa instytucja ubezpieczenia zdrowotnego wydają stosowne formularze wyjeżdżającym do innego kraju Wspólnoty, ubezpieczonym obywatelom Polski. W praktyce najczęściej mamy do czynienia z następującymi formularzami:

EKUZ (EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO) – jest to zaświadczenie, z którego będziemy korzystali najczęściej. Wydawany jest każdemu ubezpieczonemu obywatelowi Unii Europejskiej, który czasowo przebywa w innym państwie członkowskim. Stosowany jest zarówno w wyjazdach turystycznych, jak i krótkich podróżach służbowych. Właściciel Karty posiada prawo do świadczeń zdrowotnych, które okażą się niezbędne z medycznego punktu widzenia w czasie pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego, uwzględniając charakter świadczeń i przewidywany czas trwania pobytu. O zakresie usług medycznych zawsze decyduje lekarz. Powinien on udzielić wszystkich niezbędnych świadczeń umożliwiających właścicielowi Karty na kontynuowanie pobytu, tak, aby nie musiał on wracać do kraju w celu leczenia. Należy jednak dodać, że świadczenia udzielane są na takich samych zasadach, jak ubezpieczonym obywatelom danego państwa. W praktyce oznacza to, że jeżeli w danym państwie obowiązuje częściowa odpłatność za leczenie, to my także będziemy musieli taką opłatę uiścić. Podstawą do wydania EKUZ jest złożenie wniosku oraz dokumentu, który potwierdzi aktualne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia. Termin ważności EKUZ może wahać się od 30 dni do 5 lat. Osoby planujące podjęcie pracy w innym państwie członkowskim, wobec których traci zastosowanie polskie ustawodawstwo mają prawo do Kart z datą ważności do dnia podjęcia pracy (data powinna być wskazana na Wniosku o wydanie EKUZ lub na umowie o pracę z pracodawcą w innym państwie członkowskim). EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium naszego kraju. Oznacza to, że osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w innych państwach członkowskich.

E–106 – zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych w kraju zamieszkania w przypadku pracownika lub osoby pracującej na własny rachunek, objętego ubezpieczeniem zdrowotnym w innym państwie oraz członków jego rodziny. E-106 daje nam prawo do pełnego zakresu świadczeń. Formularza tego nie wystawia się osobom bezrobotnym.
E–109 – jest to dokument potwierdzający prawo do opieki medycznej członków rodziny mieszkających w innym państwie niż państwo, w którym zamieszkuje osoba ubezpieczona.
E–112 – formularz ten dotyczy osób, które uzyskały zgodę swojej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) na planowe leczenie w innym kraju Wspólnoty. Dotyczy to głównie leczenia szpitalnego.
E–120 – formularz taki powinny posiadać osoby, które oczekują na przyznanie im świadczeń emerytalnych lub rentowych w kraju, w którym są ubezpieczone, ale mieszkają w innym państwie UE. Zaświadczenie to daje im prawo do nieodpłatnej opieki zdrowotnej w kraju swego zamieszkania. Formularz E – 120 może dotyczyć także członków rodzin osoby oczekującej na przyznanie ww. świadczeń. Formularz ten daje prawo do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.
E–121 – zaświadczenie o prawie do opieki medycznej emeryta lub rencisty i członków ich rodzin zamieszkujących w innym państwie członkowskim niż państwo wypłacające emeryturę lub rentę. Formularz ten daje prawo do pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych.
E–123 – zaświadczenie to jest wystawiane osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu ze względu na wypadek przy pracy lub chorobę zawodową w jednym państwie członkowskim, i tam nabyły prawo do leczenia, a następnie przeniosły się do innego państwa członkowskiego. Formularz E–123 potwierdza wówczas prawo do opieki medycznej w obecnym kraju pobytu lub zamieszkania takiej osoby.