NZOZ Przychodnia Łomżyńska

Recepty online, wyniki online, rejestracja online

Łomżyńska 51a, bydgoszcz

52 361 49 10

Medycyna szkolna

NZOZ Przychodnia Łomżyńska w Bydgoszczy > Poradnie i jednostki > Medycyna szkolna

Pielęgniarka szkolna pracuje w środowisku nauczania i wychowania dzieci a więc w Szkole i Przedszkolu. Jest wysoce wykwalifikowaną osobą, wspierającą ucznia w zdrowiu i rozwoju poprzez: profilaktykę, diagnostykę zaburzeń, pielęgnację i opiekę, oraz pomoc w chorobie i niepełnosprawności.

Nasza Przychodnia opiekuje się dziećmi w Szkole i Gimnazjum, gdzie funkcjonują niezależne gabinety pielęgniarek szkolnych /łącznie obejmujemy opieką zdrowotną ok.1030 uczniów/. Wysokie kwalifikacje naszego personelu potwierdzają dyplomy ukończenia szkół pielęgniarskich oraz obowiązujących kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek szkolnych.

ZADANIA ZWIĄZANE Z OPIEKĄ NAD UCZNIAMI:

 • porada ogólna pielęgniarska – indywidualne poradnictwo zdrowotne,
 • badania przesiewowe ( wykaz świadczeń z zakresu profilaktyki prowadzonej w wieku rozwojowym, testy przesiewowe):
 • badania w kierunku wykrycia wad zgryzu,
 • pomiary antropometryczne ( ciężaru ciała, wzrostu, obliczanie centyli),
 • badania zaburzeń układu ruchu,
 • badanie ostrości wzroku,
 • badanie widzenia barw,
 • badanie słuchu,
 • badanie wymowy.
 • prowadzenie grup dyspanseryjnych ( stałe monitorowanie ),
 • stały monitoring stanu uodpornienia i wyszczepialności,
 • zbieranie i analiza wyników badań do oceny zdrowia i rozwoju uczniów,
 • udzielanie porad dotyczących postaw i zachowań zdrowotnych.( przeciwdziałanie paleniu tytoniu oraz spożywania alkoholu)
 • identyfikowanie uczniów z nowymi problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi,
 • analizowanie absencji szkolnej i na zajęciach wychowania fizycznego,
 • wspomaganie uczniów z ograniczoną sprawnością w pełnieniu roli ucznia,
 • zaplanowanie działań pielęgniarskich w stosunku do ucznia, nauczycieli i rodziców dziecka niepełnosprawnego,
 • współudział w opiece nad uczniami ze środowisk patologicznych (współpraca z pielęgniarką środowiskową, pracownikiem socjalnym, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym itp.).
 • opieka nad uczniami z problemami zdrowotnymi, szkolnymi, społecznymi,
 • współpraca z nauczycielami w sprawie indywidualnego nauczania uczniów przewlekle chorych,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, udział w formach organizowanych / samokształcenie.

PIERWSZA POMOC W STANACH ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA:

 • organizowanie i podejmowanie działań ratowniczych,
 • udzielanie pierwszej pomocy

W REALIZACJI ZADAŃ PIELĘGNIARKI SZKOLNE Z NASZEJ PLACÓWKI WSPÓŁPRACUJĄ Z:

 • pediatrami pracującymi w naszej przychodni, szczególnie podczas szczepień i bilansów
 • przeprowadzanych na terenie szkoły i przedszkola,
 • stomatologiem szkolnym,
 • pielęgniarką środowiskową rodzinną,
 • położną środowiskową rodzinną,
 • konsultantami regionalnymi ds. medycyny szkolnej,
 • właściwą stacją sanitarno – epidemiologiczną,
 • jednostkami organizacyjnymi sprawującymi nadzór merytoryczny w zakresie
 • medycyny szkolnej ( nadzór wojewódzki, powiatowy),
 • samorządem lokalnym (opieką społeczną) i organizacjami pozarządowymi,
 • rodzicami uczniów,
 • dyrekcją i pracownikami szkoły,
 • komitetem rodzicielskim,
 • poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
 • oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia,

Podlegające szkoły do Przychodni Łomżyńska to:

 • Szkoła Podstawowa nr 60 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego. ul. Glinki 117 ok. 1008 dzieci
 • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Unii Europejskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Kombatantów 2 (tylko oddziały Gimnazjum nr 16 na ul. Boh. Kragujewca 10) ok 170 dzieci